Upozornění

Stránky, na které se chystáte vstoupit, jsou určeny pouze odborníkům. Těmi se rozumí výlučně osoby, které jsou odborníky ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, tedy osoby, které jsou oprávněné předepisovat nebo vydávat humánní léčivé přípravky.

Tyto webové stránky obsahují informace, které nejsou určeny široké veřejnosti.

Obsahem jsou informace o léčivých přípravcích, které kromě jiného mohou zahrnovat i reklamní tvrzení a sdělení, které však osoba, která není odborníkem ve výše uvedeném smyslu, nebude schopna správně pochopit a interpretovat. Vystavuje tak riziku ohrožení svůj život a zdraví, popřípadě i život a zdraví dalších osob, pokud by zde získané informace použila např. pro stanovení diagnózy nebo upravení léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Jiná osoba než odborník ve výše uvedeném smyslu proto nemá na tyto stránky vstupovat.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborníka ve smyslu zákona o regulaci reklamy a že si jsem vědom/a rizik, kterým bych se jako jiná osoba než odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy vystavoval/a vstupem na tyto stránky.

Přejete si pokračovat?